Jak aplikować o zezwolenie na pobyt stały?

W zależności od charakteru podróży oraz planowanego czasu pozostania w Polsce, cudzoziemiec powinien zarejestrować swój pobyt. W Polsce wyróżniamy trzy rodzaje zezwoleń: na pobyt stały, czasowy oraz rezydenta długoterminowego UE. Jeśli zastanawiasz się jak aplikować o zezwolenie na pobyt stały, przeczytaj ten artykuł i nie miej więcej wątpliwości!

Dla kogo zezwolenie na pobyt stały?

Polskie prawo przewiduje możliwość wydania tego zezwolenia:

 • dziecka polskiego obywatela
 • dziecka cudzoziemca, które urodziło się po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE (lub pobytu czasowego, jeśli cudzoziemiec ma status uchodźcy lub przebywa w Polsce ze względów humanitarnych)
 • małżonkowi obywatela RP, jeśli:
  • od co najmniej 3 lat pozostaje w związku małżeńskim uznawanym przez Polskę
  • nieprzerwanie przebywa w Polsce (pobyt czasowy) od co najmniej 2 lat
młoda kobieta
 • osobie, która chce zamieszkać w Polsce, a której jedno z rodziców lub dziadków lub dwoje pradziadków było polskiej narodowości
 • posiadaczowi ważnej Kart Polaka, chcącemu osiedlić się w Polsce na stałe
 • cudzoziemcowi, który nieprzerwanie przebywa w Polsce od co najmniej 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany
 • w innych przypadkach, wyszczególnionych na rządowej stronie.

Jak aplikować o zezwolenie na pobyt stały?

zezwolenie na pobyt stały

Aby starać się o wydanie tego zezwolenia, należy:

 • złożyć dwa egzemplarze wniosku (chyba że dotyczy osoby młodszej niż 13 lat, wtedy 1)
 • dołączyć 4 aktualne zdjęcia paszportowe
 • przygotować 2 (jeśli dotyczy osoby młodszej niż 13 lat, wtedy 1) kserokopie ważnego dokumentu podróży (poza tym weź oryginał do wglądu)
 • posiadać dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt w Polsce
 • mieć przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek oraz dokumenty należy złożyć w języku polskim (jeśli wymagane tłumaczenie, musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego) do wojewody właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Ile się czeka i płaci za wydanie zezwolenia?

Opłata skarbowa w tym przypadku wynosi 640zł. Czas oczekiwania na wydanie decyzji wojewody zależy od:

 • po pierwsze, przepisów prawa
 • po drugie, indywidualnych okoliczności sprawy.

Decyzja wydawana jest na czas nieokreślony i na jej podstawie można starać się o kartę pobytu stałego, ważną 10 lat.

Więcej szczegółów dostępnych jest na rządowej stronie województwa mazowieckiego.

Dowiedz się więcej: