• Passfotos bei Pixfinity Fotolabor in Alfeld (Leine), 31061