Jak aplikować o zezwolenie na pobyt czasowy?

W zależności od kraju pochodzenia oraz charakteru podróży, po upływie pewnego czasu od przekroczenia granicy z Polską, cudzoziemiec powinien zarejestrować swój pobyt i wystąpić o wydanie karty pobytu. W Polsce wyróżniamy trzy rodzaje zezwoleń: na pobyt stały, czasowy oraz rezydenta długoterminowego UE. Jeśli zastanawiasz się jak aplikować o zezwolenie na pobyt czasowy, przeczytaj ten artykuł i nie miej więcej wątpliwości!

Dla kogo zezwolenie na pobyt czasowy?

kobieta wskazująca na siebie

Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami ze stron rządowych, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa cudzoziemiec, którego przyjeżdża do Polski w celu wykonywania pracy lub:

  • prowadzenia działalności gospodarczej (firmy)
  • odbywania studiów, praktyk zawodowych, stażu, wolontariatu, badań
  • innych okoliczności, wymienionych na stronie rządowej.

Jak aplikować o zezwolenie na pobyt czasowy (i pracę)?

W zależności od tego, czy planujesz zarejestrować wyłącznie swój pobyt (jesteś studentem, stażystą, pracownikiem oddelegowanym itp.) czy chcesz też pracować, musisz aplikować w nieco odrębny sposób:

  • złóż wniosek w dwóch egzemplarzach (UWAGA: jeśli chcesz pracować, Twój pracodawca w Polsce musi wypełnić Załącznik nr 1 do wniosku)
  • dołącz do niego 4 aktualne zdjęcia paszportowe
  • przygotuj 2 kserokopie ważnego dokumentu podróży (poza tym weź oryginał do wglądu)
  • miej przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Pamiętaj, by składane dokumenty były w języku polskim. Jeśli wymagane jest tłumaczenie, musi zostać ono wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Pamiętaj, by posiadać poświadczenie (od pracodawcy, z uczelni czy innego organu), że w danym okresie musisz przebywać w Polsce.

Po więcej informacji wejdź na stronę rządową.

Ile jest ważne zezwolenie na pobyt czasowy?

W zależności od charakteru Twojego przyjazdu, pozwolenie na pobyt czasowy zostanie wydane na okres od 3 miesięcy do 3 lat. Podczas określenia tego terminu bierze się pod uwagę:

  • po pierwsze, długość zatrudnienia (jeśli ma zastosowanie)
  • po drugie, planowany czas trwania stażu, delegacji, studiów czy praktyk.

Jeśli starasz się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, opłata skarbowa wynosi 330zł, jeśli jednak planujesz dodatkowo pracować, zapłacisz 440zł.

Szczegóły dostępne są na oficjalnych stronach.

trzy

Dowiedz się więcej: