Jak ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić w ramach procedury wymiany karty. Nie ma natomiast potrzeby ponownego składania wniosku o wydanie zezwolenia i przechodzenia przez proces jego uzyskania.

Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów. Zezwolenie na pobyt stały wydane w Polsce nie uprawnia do podjęcia pracy w innym kraju, niż Polska.

Zezwolenie na pobyt stały (karta stałego pobytu) uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Pobyt cudzoziemca na tej podstawie nie może jednak przekraczać 90 dni w okresie 180 dni. Jeśli cudzoziemiec zamierza przebywać w danym kraju dłużej niż pozwala na to wskazany limit, powinien on zalegalizować swój pobyt w oparciu o przepisy obowiązujące w danym państwie.

Rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce

WYROZNIAMY 3 TYPY POZWOLENIA NA POBYT W POLSCE:

1.  Zezwolenie na pobyt czasowy :

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji. Osoba zainteresowana, składa właściwy wniosek o udzielenie jej zezwolenia na pobyt czasowy wyłącznie osobiście, nie później jednak niż w ostatnim dniu  legalnego pobytu na terytorium  kraju. Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został spełniony i owy wniosek nie posiada braków formalnych lub tez braki te zostały uzupełnione w terminie: wtedy tez pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej traktuje się za w pełni legalny od dnia złożenia tego wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie – stanie się ostateczna.

2. Zezwolenie na pobyt stały :

Zezwolenia na pobyt stały udziela cudzoziemcowi albo tez odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy, biorąc pod uwagę aktualne miejsce pobytu cudzoziemca. Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały –  zostanie złożony w trakcie jego legalnego pobytu na terytorium Polski oraz nie zawiera ono żadnych braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie.

3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE :

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela cudzoziemcowi lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy, biorąc pod uwagę  aktualne miejsce pobytu danego cudzoziemca. Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt  rezydenta długoterminowego UE został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium Polski i nie zawiera ono żadnych braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o pozwolenie na pobyt

Procedura uzyskania zezwolenie na pobyt stały, toczy się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wniosek musi zostać złożony przez cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie tj. nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu (np. w ostatnim dniu ważności posiadanej karty pobytu czasowego lub wizy). Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na pobyt stały:

  • 2 egzemplarze wypełnionego w języku polskim wniosku o wydanie zezwolenie na pobyt stały
  • Oryginał paszportu zagranicznego (do wglądu) wraz z dwoma kserokopiami wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy;

Uwaga! Oryginał paszportu należy okazać przy składaniu wniosku. Paszport zostanie zwrócony podczas tej samej wizyty, nie jest on przechowywany w Urzędzie na żadnym etapie trwania procedury.

Załącz zatwierdzone zdjęcie paszportowe  do wniosku o pozwolenie na pobyt

Ważna część, podczas tworzenia pliku: zdjęcie paszportowe, które zostanie zaakceptowane przez administrację w Polsce i nie spowolni procesu uzyskiwania zezwolenia na pobyt.

Korzystając z naszej aplikacji, możesz tworzyć w komfortowych warunkach z domu, w 100% ważne zdjęcia paszportowe, ponieważ używamy podwójnej kontroli zgodności (sztuczna inteligencja + prawdziwa kontrola człowieka).

Dzięki nieograniczonym ścieżkom, stwórz idealne zdjęcie! Po naszej kontroli, twoje zdjęcia cyfrowe, zostaną wysłane na Twój adres e-mail, a jeśli wybierzesz – wtedy do twojego domu, wydrukowane na profesjonalnym papierze.