Zezwolenie na pobyt w Polsce – co trzeba wiedzieć?

Zezwolenie na pobyt stały (decyzja) jest wydawane na czas nieoznaczony. Na jego podstawie otrzymuje się kartę pobytu, która jest ważna przez 10 lat. Po upływie tego czasu musisz ją wymienić. Nie ma natomiast potrzeby ponownego składania wniosku o wydanie zezwolenia i przechodzenia przez proces jego uzyskania, ponieważ jest ważne na czas nieokreślony.

Zezwolenie to uprawnia między innymi do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów. Podjęcie pracy w innym kraju niż Polska na podstawie zezwolenia na pobyt stały wydanego w Polsce nie jest możliwe.

Zezwolenie na pobyt stały (karta stałego pobytu) uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Pobyt cudzoziemca na tej podstawie nie może jednak przekraczać 90 dni na 180 dni pobytu. Jeśli cudzoziemiec zamierza przebywać w danym kraju dłużej, musi zalegalizować swój pobyt w oparciu o przepisy obowiązujące w danym państwie.

Rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce

WYROZNIAMY 3 TYPY POZWOLENIA NA POBYT W POLSCE:

1.  Zezwolenie na pobyt czasowy :

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji. Osoba zainteresowana składa wniosek o udzielenie jej zezwolenia na pobyt czasowy wyłącznie osobiście nie później niż w ostatnim dniu  legalnego pobytu na terytorium  kraju. Jeżeli wniosek został złożony w terminie i nie posiada braków formalnych, wtedy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej traktuje się za w pełni legalny również podczas trwania procedury.

2. Zezwolenie na pobyt stały :

Zezwolenia na pobyt stały udziela cudzoziemcowi albo tez odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy, biorąc pod uwagę aktualne miejsce pobytu cudzoziemca. Aby je uzyskać, wniosek:

  • składa się w czasie legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski
  • nie zawiera żadnych braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie.

3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE :

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela cudzoziemcowi lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy. Bierze się wtedy pod uwagę  aktualne miejsce pobytu danego cudzoziemca. Aby je uzyskać, wniosek:

  • składa się w czasie legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski
  • nie zawiera żadnych braków formalnych lub braki te uzupełniono w terminie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o pozwolenie na pobyt

Procedura uzyskania zezwolenie na pobyt stały toczy się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wniosek musi zostać złożony przez cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie tj. nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu (np. w ostatnim dniu ważności posiadanej karty pobytu czasowego lub wizy). Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na pobyt stały:

  • 2 egzemplarze wypełnionego w języku polskim wniosku o wydanie zezwolenie na pobyt stały
  • oryginał paszportu zagranicznego (do wglądu) wraz z dwoma kserokopiami wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy

Uwaga! Oryginał paszportu należy okazać przy składaniu wniosku. Jakkolwiek nie zostawia się go w urzędzie, lecz za każdym razem zabiera ze sobą.

  • 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami;
  • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załącz zatwierdzone zdjęcie paszportowe  do wniosku o zezwolenie na pobyt

Pamiętaj, że podczas składania aplikacji musisz dołączyć do nie aktualne zdjęcie, spełniające kilka wymogów. Aby nie opóźnić procesu wydania zezwolenia na pobyt, wykonaj od razu odpowiednią fotografię.

Dlatego korzystając z naszej aplikacji możesz wykonać zdjęcie paszportowe, które będzie w 100% zgodne z formalnymi zaleceniami. Używamy podwójnej kontroli – sztucznej inteligencja oraz naszych specjalistów.

Po weryfikacji, Twoje zdjęcia cyfrowe zostaną wysłane na Twój adres e-mail, a jeśli sobie życzysz, również pocztą, wydrukowane na profesjonalnym papierze.

Dowiedz się więcej: